• American Rescue Plan Act of 2021
  Kennedale Independent School District | Public Notice for Applying for the ESSER III Federal Grant Funding

  Kennedale Independent School District is making public notice for applying for the American Rescue Plan, ESSER III Federal Grant for funding. This application would provide funding to the district in two major categories. One area would address the student learning loss due to COVID-19 and the second area would address the safe re-opening of the public school district.

  The application also deals with other areas related to COVID-19 issues such as retaining employees, operational needs of the school district due to COVID-19 issues, and teacher support.

  General Specifics on the grant are as follows:

  • Time Frame for the grant: Pre-award costs can be recoded from March 13, 2020 and allowed to spend
   funds until September 30, 2023. With the Tidings Act if districts needed to carryover unused funds they
   would be allowed to continue spending to September 30, 2024.
  • Districts would be required to follow all federal, state and local regulations and requirements for federal
   grant administration and fiscal spending of funds.
  • District entitlement for the grant for the 3-year period: $2,919,729.

  For more information, please contact the districts ESSER Administrator:
  Laura Wells
  817-563-8065
  ESSER@kisdtx.net


  Ley de Plan de Rescate de Estados Unidos de 2021
  Distrito Escolar Independiente de Kennedale | Aviso Público para solicitor el financiamiento de la Beca Federal ESSER III

  El Distrito Escolar Independiente de Kennedale está hacienda un aviso público para solicitar fondos para el Plan de Rescate Estadounidense, la Beca Federal ESSER III. Esta solicitud proporcionaría fondos al distrito en dos categorías principals. Un área abordaría la pérdida de aprendizaje de los estudiantes debido a COVID-19 y la segunda área abordaría la reapertura segura de distrito escolar. La aplicacion también se ocupa de otras áreas relacionadas con los problemas de COVID-19, como laretención de empleados, las necesidades operativas del distrito escolar debido a problemas de COVID-19 y el apoyo a los maestros.

  Los detalles generals de la beca son los siguientes:

  • Plazo para la beca: Los costos previos a la beca se pueden volver a recodificar desde el 13 de marzo de 2020 y se les permite gastar fondos hasta el 30 de septiembre de 2023. Con la Ley de Tidings, si los distritos necesitaran traspasar los fondos no utilizados, se les permitiría continuar gastando hasta el 30
   de septiembre de 2024.
  • Se requeriría que los distritos sigan todas las regulaciones y requisitos federales, estatales y locales para la administración de la beca y el gasto fiscal de los fondos.
  • Derecho del distrito a la beca para el período de 3 años: $2,919,729.00

  Para obtener más información con la Especialista de Programas Federales:
  Laura Wells
  817-563-8065
  ESSER@kisdtx.net


  Đạo luật kế hoạch giải cứu của Mỹ năm 2021
  Học khu độc lập Kennedale | Thông báo công khai về việc đăng ký tài trợ liên bang ESSER III

  Học khu độc lập Kennedale đang thông báo về việc nộp đơn xin tài trợ liên bang ESSER III của chương
  trình cứu trợ Hoa Kỳ, xin tài trợ. Ứng dụng này sẽ cung cấp tài trợ cho học khu trong hai loại chính. Một
  lĩnh vực sẽ giải quyết tình trạng mất học tập của học sinh do COVID-19 và lĩnh vực thứ hai sẽ đề cập
  đến việc tái mở cửa trường học an toàn của khu học chánh.
  Ứng dụng này cũng giải quyết các lĩnh vực khác liên quan đến các vấn đề COVID-19 như giữ các nhân
  viên, nhu cầu hoạt động của khu học chánh do các vấn đề COVID-19 và hỗ trợ giáo viên.
  Cụ thể về khoản trợ cấp như sau:

  • Khung thời gian cho khoản tài trợ: Các chi phí trước khi trao thưởng có thể được ghi lại từ ngày 13 tháng
   3 năm 2020 và được phép sử dụng quỹ cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2023. Với Đạo luật Tidings, nếu các
   quận cần chuyển số tiền chưa sử dụng, họ sẽ được phép tiếp tục chi tiêu đến ngày 30 tháng 9 năm 2024.
  • Các quận sẽ được yêu cầu tuân theo tất cả các quy định và yêu cầu của liên bang, tiểu bang và địa
   phương đối với việc quản lý tài trợ liên bang và chi tiêu tài chính của quỹ.
  • Quyền lợi của học khu đối với khoản trợ cấp trong thời gian 3 năm: $ 2,919,729.00

  Để biết thêm thông tin hoặc nhận xét, vui lòng liên hệ với SHARS / Chuyên gia Chương trình Liênbang:
  Laura Wells
  817-563-8065
  ESSER@kisdtx.net
  Thời hạn cho các câu hỏi và nhận xét cho ESSER Grant sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 6 lúc 4:00 chiều.

Last Modified on January 11, 2022